Povinnosti vůči hasičům

Lidé většinou znají svá práva, ale častokrát neznají své povinnosti. V tomto článku si povíme něco o chování vůči hasičům. Často si ani neuvědomujeme, že jako občané ČR máme vůči hasičům i plno povinností. Vzhledem k tomu, že neznalost zákona neomlouvá, dovolte mi zde některé povinnosti představit.

Základní pojmy

  1. Mimořádná událost: Jedná se o škodlivé působení jevů a sil, které vyvolá člověk svým chováním nebo příroda. Jsou to přírodní jevy, havárie nebo jakékoli ohrožení života, zdraví a majetku. Tyto události musejí řešit složky IZS, které zajistí jejich vyřešení (záchranné práce a samotnou likvidaci)
  2. Záchranné práce: jsou to činnosti, které slouží k odvrácení nebo omezení rizik vzniklých danou mimořádnou událostí. Především ve vztahu k ohrožení života, zdraví a majetku. Tyto práce vedou k přerušení příčin těchto událostí.
  3. Likvidační práce: jsou to činnosti, které slouží k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.
  4. Osobní pomoc: jedná se o činnost nebo službu, která se provádí pří záchranných nebo likvidačních pracích. Tyto práce mohou být prováděny na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty dané obce. Osobní pomocí se rozumí také pomoc poskytnutá dobrovolně.
  5. Věcná pomoc: jedná se o poskytnutí věcných prostředků při provádění prací při mimořádné události a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana daného kraje nebo starosty obce. Věcnou pomocí se rozumí také pomoc poskytnutá dobrovolně.
  6. Pracovní povinnost: povinnost fyzické osoby vykonávat po nezbytně nutnou dobu určenou práci, která je nutná pro řešení krizové situace a kterou je tato osoba povinna konat v místě určeném orgánem krizového řízení.
  7. Pracovní výpomoc: povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení.

Zákon o požární ochraně (133/1985 Sb.)

Dle tohoto zákona jste povinni:
■ počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení
■ zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení
■ plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech
■ obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem
■ zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání
■ vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce
■ umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru
■ oznamovat bez odkladu každý požár (linka 150)
■ dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností
■ provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
■ uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření
■ poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce
■ na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru
Co nesmíte:
■ vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání
■ provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, v rozporu s předpisy o požární bezpečnosti
■ poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
■ omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku
■ používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany
■ provádět vypalování porostů

Zákon o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.)

Z tohoto zákona pro Vás plynou následující povinnosti:
■ strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné události a omezení nařízená VZ při provádění záchranných a likvidačních prací (ZaLP)
■ poskytnout na výzvu starosty obce nebo VZ osobní nebo věcnou pomoc
■ pokud jste vlastníkem, uživatelem nebo správcem nemovitosti, jste, pokud je to nutné k provádění ZaLP, povinni strpět vstup osob, které tyto práce vykonávají, na Váš pozemek nebo do objektu, strpět použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, jejich částí, zařízení a porostů
■ poskytnout VZ informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví osob, které provádějí zásah nebo ostatního obyvatelstva (zejména informace o výbušninách, nebezpečných chemických látkách, zdrojích ionizujícího zařízení, dravých či nebezpečných zvířat)
■ strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění (sirény apod.) na nemovitostech, které máte ve svém vlastnictví a umožnit k nim přístup HZS kraje nebo jím zmocněných osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav Osobní nebo věcnou pomoc nemusí poskytnout osoby, které požívají výsady a imunity dle mezinárodního práva.

Od osobní pomoci jsou dále osvobozeny:
■ osoby ve věku do 18 let a od 62 let
■ osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných činností
■ plně invalidní osoby
■ poslanci a senátoři Parlamentu ČR a členové vlády

Pokud byste vystavili vážnému ohrožení sebe nebo své blízké anebo pokud Vám v tom brání důležité okolnosti, které by zjevně způsobily závažnější následky, jste od této povinnosti také osvobozeni. Samozřejmě můžete poskytnout dobrovolnou pomoc (avšak vždy s vědomím VZ, hejtmana
nebo starosty obce). Pokud nesplníte povinnosti, které Vám ukládá tento zákon, může Vám být uložena pokuta ve výši 20 000 Kč.

Zákon o krizovém řízení (240/2000 Sb.)

V době krizového stavu jste povinni:
■ uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci
■ hlásit v obci, v jejímž správním obvodu bude pobývat, přechodnou změnu pobytu na základě povinného hlášení
■ strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu
■ vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc
■ poskytnout požadované věcné prostředky

Plnění těchto povinností můžete odmítnout, pokud byste jejich plněním ohrozili život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti Vám ukládané v rozporu se zákonem. Obsah, rozsah a místo prací v rámci pracovní povinnosti v době nouzového stavu a stavu  ohrožení státu Vám stanoví hejtman pracovním příkazem (ten obsahuje: jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a bydliště, den a místo nástupu pracovní povinnosti, druh práce, předpokládanou délku plnění povinnosti, poučení a označení orgánu, který pracovní příkaz vydal). Ten, kdo v době krizového stavu uložil pracovní výpomoc, Vám po ukončení této povinnosti vydá potvrzení (to obsahuje: jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a bydliště, den zahájení a ukončení pracovní výpomoci, počet odpracovaných hodin, druh a místo práce, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal). V případě, že nejste schopen ze zdravotních důvodů uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc konat, doložíte tuto skutečnost lékařským posudkem, který vystaví poskytovatel zdravotních služeb určený orgánem, který vydal pracovní příkaz nebo uložil pracovní výpomoc. Tento poskytovatel je povinen Vám přednostně provést lékařskou prohlídku a posoudit Vaši zdravotní způsobilost k předpokládané práci. Úhrada nákladů vynaložených na provedení prohlídky bude vyúčtována k tíži orgánu, který vydal pracovní příkaz nebo uložil pracovní výpomoc. Od povinnosti poskytnout věcné prostředky, vykonat pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc jsou osvobozeni ti, kteří požívají výsady a imunity podle mezinárodního práva. Pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc ostatním cizincům lze uložit, pokud mezinárodní smlouva schválená Parlamentem České republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak.

Od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci jsou dále osvobozeny:
■ osoby ve věku do 18 let a od 62 let
■ osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce
■ osoby invalidní ve třetím stupni
■ poslanci a senátoři Parlamentu České republiky
■ členové vlády
■ osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké
■ ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku
■ těhotné ženy
■ ženy do konce třetího měsíce po porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje
■ zaměstnanci subjektu kritické infrastruktury, kteří se podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury

Orgán krizového řízení může osvobodit od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci také osoby, kterým by v tom bránila důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení
života, zdraví nebo majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení. Ženám lze uložit pouze takovou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, která není v rozporu se zvláštním právním předpisem. Osoby osvobozené od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci mohou poskytnout dobrovolnou pomoc.

Pokud v době krizového stavu:
■ neuposlechnete výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,
■ nenahlásíte v obci, v jejímž správním obvodu budete pobývat, přechodnou změnu pobytu na základě povinného hlášení a
■ nestrpíte omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu,
může Vám být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč.

Pokud v době krizového stavu:
■ nevykonáte uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc a
neposkytnete požadované věcné prostředky, může Vám být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.