JEDNOTKA SDH ŘÍČANY

Rozcestník:

HESLO NAŠÍ JEDNOTKY:

JDEME TAM, ODKUD JINÍ UTÍKAJÍ

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Říčany (JSDHM Říčany) byla zřízena Zastupitelstvem  města Říčany zřizovací listinou v prosinci 2001 podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. JSDH města Říčany je zařazena v kategorii Jednotek požární ochrany (JPO) III/I, což znamená, že musí vyjet do deseti minut od vyhlášení poplachu v minimálním počtu 4 členů (velitel, strojník a 2 hasiči) a zasahuje nejen v našem městě, ale v celém našem hasebním obvodu. Jednotka je předurčena pro zálohování stanice Říčany (JPO I) velkokapacitní cisternou. Úkoly jednotky jsou stanoveny podrobně v zákoně o požární ochraně 133/1985 Sb. a ve vyhlášce č. 247/2001 Sb. Kategorie JPO III/I má předepsané toto minimální složení – velitel jednotky (1), velitel družstva (2), strojník (4) a hasič (5) tj. minimálně 12 členů.

Jednotka má v současné době 22 členů, kteří činnost v jednotce vykonávají zcela dobrovolně, bez nároku na finanční odměnu. Jednotka má, mimo velitele, 5 velitelů družstev, 8 strojníků a 8 hasičů. 15 členů JSDH má odbornou způsobilost nositele dýchací techniky. Velitelem JSDH je pan Zděněk Kavka, který byl do funkce jmenován starostou města Říčany po projednání s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje.

Požární výzbroj a výstroj je uložena v hasičské zbrojnici nyní umístěné v Březinově ulici 1650, areál Na Fabiáně. Ve výbavě sboru jsou mimo jiné dvě cisternové automobilové stříkačky Tatra 815 s objemem nádrže na 8200 litrů vody a 800 litrů pěnidla, které jsou určeny pro přepravu čtyři hasiče. Dále od roku 2020 disponujeme zbrusu novou CAS 30 na podvozku Scania P440 s objemem nádrže na vodu 8500 litrů a je určena pro dopravu 6 hasičů. 

Ve vozidlech naleznete plovoucí čerpadlo o výkonu 1.200 a 800 litrů za minutu určeným pro doplňování cisteren z vodních toků a nádrží, dále je ve výbavě elektrocentrála pro osvětlování místa události, motorové pily, nastavovací žebříky, nářadí, samozřejmě také plno hadic o různých velikostech a zdravotnické vybavení pro poskytnutí neodkladné předlékařské pomoci. 

Čtvrtým vozidlem je dopravní automobil Ford Tranzit, který slouží především pro dopravu hasičů k místu události a k převozu přívěsu s motorovým člunem. Jednotka dále disponuje kontejnerovým automobilem Avia, který převáží kontejner pro převoz smykového nakladače, cateringového kontejneru, protipovodňového kontejneru a kontejneru se člunem. Ve výbavě máme i dva motorové čluny a od roku 2015 novinku – smykový nakladač. Každý hasič je vybaven odpovídajícími osobními ochrannými a pracovními prostředky. Členové jednotky jsou vybaveni přilbou, zásahovým oblekem, obuví a rukavicemi. Jednotka disponuje také osmi dýchacími přístroji Dräger.  Jednotka se pravidelně každý pátek od 17:00 hod. účastní odborné přípravy, výcviku a údržbě techniky a ostatních prostředků požární ochrany v objektu zbrojnice.

Zřizovatelem JSDH Říčany je město Říčany. Veškerá technika a věcné prostředky požární ochrany jsou majetkem zřizovatele. To tedy znamená, že všechna vozidla, cisterny, čerpadla, hadice, žebříky, přilby, oblečení a obutí hasičů, vysílačky a veškeré další vybavení, které hasiči mají a používají, patří městu Říčany.

Každá JPO je předurčena pro zásahy ve svém hasebním obvodu. Na základě toho je vypracován poplachový plán, kterým se řídí Krajské operační a informační středisko (KOPIS) Hasičského záchranné sboru (HZS). Pro JSDH Říčany platí níže uvedený poplachový plán.

Aktualizované informace o výjezdech:

Pravidelně informuje o činnosti naší jednotky. Na našem webu i sociálních sítí přidáváme informace o zásazích a v případě velkých mimořádných událostí provádíme pravidelné aktualizace situace pro občany města Říčany.

Hasební obvod JSDH Říčany platný k 4/2022

Hasební obvod jednotky není pevně stanoven. Zpravidla je jednotka kategorie JPO III/I povolávána do vzdálenosti cca 10 km od obce zřizovatele. Zasahujeme tedy převážně v okresech Praha-východ a Praha-západ. Na základě rozhodnutí KOPIS (krajské operační a informační středisko) HZS Středočeského kraje může být jednotka vyslána na území celého Středočeského kraje a hl. m. Prahy. Na základě vyžádání NOPIS (národní operační a informační středisko) Generálního ředitelství HZS ČR může být jednotka vyslána na celé území ČR, popř. i do zahraničí.

Předurčení jednotky v jednotlivých stupních Požárního poplachového plánu Středočeského kraje je uvedeno v příloze.

Stupně vyhlášení poplachu:

1. stupeň                 vždy jednotka HZS JPO I + 3 jednotky

2. stupeň                 vše co je v 1. stupni + dalších šest jednotek

3. stupeň                 vše co je v 1. a 2. stupni + dalších pět jednotek

zvláštní stupeň       jakýkoliv potřebný počet jednotek

Dobrovolní hasiči, jak to funguje?

Dojde k mimořádné události, která je následně oznámena prostřednictvím tísňové linky 150 ev. 112 na KOPIS HZS. Událost se zde vyhodnotí a na základě jejího vyhodnocení se k likvidaci události vyšle odpovídající JPO. Zpravidla JPO I, v našem případě jednotka profesionálních hasičů z HZS Říčany a dále pak příslušná posilová jednotka dobrovolných hasičů.

V Říčanech je sice stanice profesionálních hasičů, nicméně její hasební obvod je značně obsáhlý a je předurčena pro všechny zásahy ve větší části okresu Praha – východ, ale i v dalších oblastech Středočeského kraje. Nejbližší stanice HZS je pak v Českém Brodě která je od Říčan vzdálená 23 km a doba jízdy se s těžkou hasičskou technikou pohybuje v řádu desítek minut. Početní stav sloužících příslušníků na stanici HZS Říčany je, při plném obsazení, 11 hasičů ve směně. Pakliže některý příslušník čerpá řádnou dovolenou, nebo je v dočasné pracovní neschopnost a podobně, je početní stav ve směně o to nižší. Tzn., že když vyjedou 2 družstva HZS z Říčan zasahovat mimo naše město, jsou Říčany odkázány na pomoc dobrovolných hasičů.

Ale vraťme se zpět k dobrovolným hasičům. Svolávání pomocí sirény už dávno odzvonilo, i když si mnozí z vás ještě vzpomenou na její kolísavý zvuk sirény, které se před lety často rozezníval nad náměstím, kde dobrovolní hasiči dříve sídlili.

Všichni příslušníci JSDH jsou zařazení ve svolávacím systému KANGO+. V praxi to vypadá tak, že jednotka je svolávána pomocí SMS zpráv, které přijdou všem členů na mobilní telefon a aktivují prozvánění mobilního telefonu, dokud na něj člen jednotky nezareaguje.

Po přečtení zprávy se všichni dostupní členové JSDH rychle dostaví do hasičské zbrojnice. Zde se rychle převlečou do zásahových obleků a v pořadí v jakém se dostavili, po obsazení prvovýjezdového vozidla, které je v našem případě zpravidla CAS 30 Scania, vyjíždí k zásahu.

Před výjezdem se ohlásí prostřednictvím vozidlové radiostanice na KOPIS. Stejně tak se pomocí radiostanice ohlásí na KOPIS po příjezdu na místo zásahu. Na místě zásahu se jednotka řídí pokyny velitele zásahu. Velitelem zásahu může být velitel jednotky HZS, a nebo velitel JSDH. Vždy se jedná o specifickou situaci a velení na místě zásahu se řídí vyhláškou MV ČR č. 247/2001Sb.

Při zásahu dvou nebo více JPO je velitelem zásahu velitel té JPO, která zahájila zásah jako první, kromě případů, kdy převezme řízení zásahu velitel JPO s právem přednostního velení. Po skončení zásahu jednotka provede uložení všech věcných prostředků zpět na hasičská vozidla a na pokyn velitele zásahu se ohlásí na KOPIS a odjíždí zpět na základnu. Stejně tak se na KOPIS ohlásí po příjezdu na základnu, kdy vypíná radiostanici a členové jsou opět dostupní pomocí SMS svolávacího systému KANGO+. Příjezdem na základnu však činnost členů JSDH zdaleka nekončí. Je nutné uvést techniku a vybavení zpět do akceschopného stavu. Tzn., že nás čeká očista vozidel, pomůcek, vyčištění strojů a zařízení, doplnění paliv, sušení hadic, očista zásahových obleků, bot a podobně. Mohlo by se to jevit jako jednoduché, ale je třeba si uvědomit, že naše jednotka musí zajistit výjezd minimálně jednoho družstva a kteroukoliv denní i noční dobu. To v sobě nese potřebu domluvy členů jednotky navzájem a mnohdy i omezení soukromích aktivit jednotlivých členů. Členové jednotky nevykonávají jen činnost při zásahu. Během roku musí absolvovat různá školení. Účastní se různých asistencí, akcí pro veřejnost, ukázek v mateřských školách a podobně. Dále pak provádí údržbu a opravy techniky. Úklid garáže a zbrojnice, různé hospodářské práce a podobně.

K jakým událostem jezdíme?

Vhledem k povaze našeho vybavení jsme předurčeni k zásahům u požárů, vyjíždíme také k odstraňování překážek z vozovek, čerpání vody, dopravním nehodám, likvidaci nebezpečného hmyzu, únikům ropných látek a jiným mimořádným událostem.