NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ

Web HZS pro nahlášení

Hlášení je nejjednodušší nahlásit na k tomu určené webové stránce. Po vyplnění formuláře se údaje automaticky zobrazí na operačním středisku HZS a vy předejdete zbytečným planým výjezdům. Pro nahlašování nevyužívejte tísňových linek 150 a 112!

Článek o pálení

Pálení je třeba mít pod kontrolou, a proto jsme pro vás připravili článek, kde podrobně popisujeme, na co si dát při pálení pozor a jaké bezpečnostní pravidla je třeba dodržovat.

Pálení není vypalování!

Plošné vypalování trávy a porostů je ale zakázáno hned třemi zákony České republiky, přesto si tato činnost každoročně vyžádá několik lidských životů, zejména starších osob.

Vypalování trávy je v České republice zakázáno zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů. Podle zákona o požární ochraně nesmí fyzická osoba vypalovat porosty, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Za stejný přestupek hrozí pokuta také právnickým a podnikajícím fyzickým osobám a to  do výše 500 000 Kč.

Kontrolované pálení biologického odpadu je možné při dodržení bezpečnostních pravidel, které uvádíme níže. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.

Hlášení pálení biologického odpadu se ve Středočeském kraji vyřizuje webovým formulářem. Ohlašovat pálení většího rozsahu doporučujeme také fyzickým osobám. Zabrání se tak množství zbytečných výjezdů našich jednotek. Pálení se nikdy neohlašuje na tísňové linky.

Základní pravidla bezpečného pálení:

  • velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
  • při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit, 
  • místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
  • místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
  • místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
  • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  • spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
  • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.